“Thời loạn thì dụng võ, thời bình thì dụng văn. Ngày nay định ra lễ nhạc, chính là phải thời lắm. Song không có gốc không thể đứng vững, không có văn không thể lưu hành. Hoà bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc… Dám mong Bệ hạ rủ lòng yêu thương và chăn nuôi muôn dân, khiến cho thôn cùng xóm vắng không có một tiếng hờn giận oán sầu, đó tức là giữ được cái gốc của nhạc vậy”
Trích lời Nguyễn Trãi tâu với vua
Lê Thái Tông - "Đại Việt sử ký toàn thư"
Enter